Close

Tehsil

S.No. Tehsil Tehsildars Cell No.
1 Thathri Sh. Chander Shekhar 9419902446
2 Bhaderwah Sh. Zeeshan Tahir 9419119502
3 Doda Sh.Shabir Ahmed 9906331310
4 Marmat Sh. Niyaz Ahmed (Addl. Charge) 9419167206
5 Bhagwah Sh. Omi Raj Sombria 7889839369
6 Mohalla Sh. Raju Samyal 9906320741
7 Bhalla Sh. Majid Jahangir 7006807063
8 Kahara Sh. Subuh Ahmed Shad 7051943151
9 Assar Sh. Niyaz Ahmed 9419167206
10 Bhella Sh. Rakesh Kumar Sharma 9796825100
11 Bharth Bagla Sh. Suman Ji Sharma 8492923400
12 Chiralla Sh. Suresh Kumar Nagyal 9469075613
13 Chilli Pingal Sh. Daljeet Singh Parihar 9419154963
14 Gandoh Sh. Arun Kumar 9622322629
15 Gundna Sh. Ranjeet Singh 9419905299
16 Phagsoo Narinder Kumar 9906267381
17 Kastigarh Raju Samyal 9906320741